Leverings- en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

De besloten vennootschap DÉKRO HORECA TOTAAL BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Schaafdries 30, 5371 NJ te Ravenstein

In het vervolg Dékro Horeca Totaal te noemen

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt bedoeld met: “deze voorwaarden” de algemene verkoop-,,leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Dekro Horeca Totaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5371 NJ Ravenstein, aan de Schaafdries 30 
Afnemer: Iedere wederpartij bij een met Dékro Horeca Totaalafgesloten overeenkomst, alsmede iedere wederpartij bij de aan een overeenkomst

voorafgaande of in het algemeen gevoerde onderhandelingen of besprekingen met Dékro Horeca Totaal in het kader van een leverantie of verband houdende met een leverantie van door Dékro Horeca Totaal te leveren producten.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.
Op alle door Dékro Horeca Totaal gedane offertes enop alle tussen Dékro Horeca Totaal en haar afnemers gesloten overeenkomsten zijn uitsluitende deze voorwaarden van toepassing.

Alle offertes, orderbevestigingen en facturen van Dékro Horeca Totaal zullen zijn voorzien van een toepasselijkheidsverklaring van deze voorwaarden. Indien deze verwijzing ontbreekt, zijn de voorwaarden verder op de desbetreffende offerte/overeenkomst ook van toepassing, indien Dékro Horeca Totaal aantoont dat door haar aan de betrokken afnemer reeds eerder een offerte is uitgebracht, respectievelijk met de betrokken afnemer reeds eerder een overeenkomst is gesloten, terwijl in die eerdere offerte is verwezen naar deze voorwaarden of van die eerdere, voorafgaande overeenkomst, deze voorwaarden integraal deel hebben uitgemaakt. Tenslotte is de afnemer eveneens aan deze voorwaarden gebonden, indien Dékro Horeca Totaal aannemelijk maakt dat de betrokken afnemer ermee bekend is dat Dékro Horeca Totaal deze voorwaarden gebruikt als basis voor haar overeenkomsten en de afnemer hiertegen niet heeft geprotesteerd.

2.
Tegenover deze voorwaarden zijn alle eventuele voorwaarden door de afnemer op bestellingpapier, -orders enz. gesteld en/of ergens gedeponeerd, van geen betekenis en voor Dékro Horeca Totaal niet verbindend, tenzij deze afwijkende voorwaarden door Dékro Horeca Totaal uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Hetzelfde geldt voor andere afwijkingen van deze algemene voorwaarden. Dergelijke afwijkingen zijn uitsluitend van toepassing, indien zij door beide partijen duidelijk omschreven schriftelijk zijn overeengekomen, respectievelijk schriftelijk door Dékro Horeca Totaal zijn bevestigd aan de afnemer, indien op diens verzoek wijzigingen zijn aangebracht. 


ARTIKEL 3. OFFERTES EN ORDERS. 
 
1. 
Alle offertes als door of namens Dékro Horeca Totaal uitgebracht zijn geheel vrijblijvend, tenzij 
in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. 
 
2. 
Dékro Horeca Totaal is eerst gebonden aan een order van de afnemer, indien zij deze schriftelijk 
bevestigt. De afnemer is aan zijn order gebonden gedurende een termijn van 14 dagen na 
ontvangst van de order door Dékro Horeca Totaal. 
 
3. 
Vertegenwoordigers van Dékro Horeca Totaal zijn slechts bevoegd een order voor te bereiden en 
derhalve niet bevoegd namens Dékro Horeca Totaal een order te bevestigen als bedoeld in lid 2. 
Dit is slechts anders, indien de betrokken vertegenwoordiger een machtiging toont aan de 
afnemer, waaruit blijkt dat hij wel bevoegd is Dékro Horeca Totaal ook ten aanzien van het 
afsluiten van overeenkomsten te vertegenwoordigen.  
 
4. 
Onjuistheden in mededelingen, hetzij per telefoon, per fax of ander telecommunicatiefaciliteit 
gedaan, komen voor risico van de afzender van de mededeling, tenzij sprake is van een situatie 
als in lid 6 van deze bepaling geregeld. 
 
5. 
De in catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere 
geschriften  voorkomende gegevens en informatie bindt Dékro Horeca Totaal niet,  tenzij deze 
gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Dékro Horeca Totaal en de afnemer 
ondertekende overeenkomst, dan wel een door of namens Dékro Horeca Totaal bevoegd 
afgegeven orderbevestiging, onverminderd het hieronder in lid 6 bepaalde. 
6. 
Evidente fouten in van Dékro Horeca Totaal afkomstige offertes en/of orderbevestigingen is 
Dékro Horeca Totaal steeds gerechtigd schriftelijk te herstellen. De afnemer wordt geacht met dit 
herstel te hebben ingestemd, indien hij niet binnen 8 dagen na verzending van de 
herstelmededeling hiertegen protesteert. Dit protest dient in ieder geval Dékro Horeca Totaal 
voor de (eerste) levering te bereiken. 
In geval van protest als in de voorgaande zinnen bedoeld, is Dékro Horeca Totaal bevoegd 
terstond de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat rechterlijke 
tussenkomst vereist is.  
 
7. 
Alleen bestellingen boven  200,00 euro excl. omzetbelasting worden door Dékro Horeca Totaal in 
behandeling genomen.  
 
8. 
Dékro Horeca Totaal is bevoegd de overeenkomst in gedeelten uit te voren. In dat geval staat 
iedere deellevering voor de toepassing van deze voorwaarden op zichzelf en zal dan ook als 
aparte levering moeten worden beschouwd. 


ARTIKEL 4. VOORSCHOT EN ZEKERHEID. 
 
1. 
Dékro Horeca Totaal is bevoegd om, indien zij gezien de informatie als door haar ontvangen met 
betrekking tot de kredietwaardigheid van de koper hiertoe aanleiding ziet, de uitvoering van de 
order respectievelijk orders op te schorten, totdat de afnemer ter zake van de aan de 
overeenkomst verbonden betalingsverplichting(en) alsook ten aanzien van zijn anderen 
verplichtingen als uit de overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeiend een voorshot heeft 
voldaan tot maximaal de met de overeenkomst(en) samenhangende betalingsverplichting(en), dan 
wel betaling heeft verricht middels cessie van een vordering en verrekening, dan wel zekerheid 
heeft gesteld op een in het bancaire verkeer als genoegzaam geoordeelde wijze, bijvoorbeeld door 
middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie ter grootte van het totale bedrag aan 
betalingsverplichtingen.  
 
ARTIKEL 5. LEVERTIJD. 
 
1. 
De in offertes en overeenkomsten genoemde levertijden gelden steeds bij benadering, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld door gebruik van de woorden 
“fatale datum”of “fatale termijn”.  
 
2. 
De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: 
a.  De dag van de totstandkoming van de overeenkomst, zijnde de dag waarop Dékro Horeca 
Totaal de order bevestigt, dan wel bevoegd namens Dékro Horeca Totaal een 
overeenkomst wordt gesloten; 
b.  De dag van ontvangst door Dékro Horeca Totaal van de voor de uitvoering van de 
overeenkomst noodzakelijke gegevens, bescheiden, vergunningen waarvoor de afnemer 
zorg dient te dragen etc; 
c.  De dag van vervulling van de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke 
formaliteiten; 
d.  De dag van ontvangst door Dékro Horeca Totaal van hetgeen volgens de overeenkomst of 
ingevolge artikel 4 van deze voorwaarden voor het uitvoeren van de overeenkomst bij 
vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
 
3. 
Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft de afnemer niet de bevoegdheid 
enige verplichting als uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiend op te schorten. 
Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer evenmin het recht schadevergoeding te eisen. De 
afnemer is eveneens niet bevoegd wegens overschrijding van de levertijd ontbinding van de 
overeenkomst te bewerkstelligen of te vragen. 
 
 
 
ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BEZORGING. 
 
1. 
Allen prijzen zijn vrijblijvend, zowel de prijzen uitgebracht op offertes als die van door Dékro 
Horeca Totaal in behandeling genomen bestellingen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en 
daarmee gelijk te stellen heffingen. 
 
2. 
Levering zal steeds plaats vinden, gezien de aard der producten, tegen dagprijs, geldend volgens 
de prijslijst van Dékro Horeca Totaal op de dag van bezorging. 
 
3. 
Onder “bezorging”wordt in deze voorwaarden bedoeld de handeling waarmee Dékro Horeca 
Totaal aan zijn leveringsverplichting voldoet. Mede met het oog op het in artikel 9 bepaalde 
aangaand het eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Dékro Horeca Totaal, behoeft bezorging 
geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen. 
 
De bezorging wordt geacht te hebben plaatsgevonden: 
a.  Indien de zaken door of namens de afnemer worden afgehaald: door de 
inontvangstneming der zaken; 
b.  Bij verzending door tussenkomst van de beroepsvervoerder: door afgifte van de zaken aan 
die vervoerder;  
c.  Bij verzending door een vervoersmiddel van Dékro Horeca Totaal: door de bezorging ten 
huize of aan het magazijn van de afnemer, respectievelijk door aanbieding ter plaatse tot 
bezorging.  
 
De afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de af te leveren zaken door hem in ontvangst 
kunnen worden genomen.  
 
4. 
Voor de kosten, verbonden aan het transsport en aan de bezorging gelden de volgende regels: 
a.  Binnen Nederland vindt bezorging plaats op het adres van de afnemer dan wel een ander 
door hem aangeven adres op kosten van Dékro Horeca Totaal; 
b.  Buiten Nederland zal Dékro Horeca Totaal de kosten verbonden aan het transsport tot de 
Nederlandse grens voor haar rekening nemen. De kosten van verder vervoer zijn oor 
rekening van de buitenlandse afnemer. Eveneens zijn de daarnaast mogelijk verschuldigde 
rechten terzake van invoer en uitvoer en andere daarmee samenhangende kosten eveneens 
voor rekening van de afnemer. Dékro Horeca Totaal is bevoegd de afnemer hiervoor 
apart te belasten.  
 
5. 
De verpakking (emballage) is niet in de prijs inbegrepen en wordt door Dékro Horeca Totaal 
apart aan de afnemer in rekening gebracht. 
 
 
ARTIKEL 7. RISICO BIJ TRANSPORT. 
 
1. 
Alle zaken en materialen komen vanaf het moment van ontvangst volledig voor rekening en risico 
van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder voor van Dékro Horeca Totaal uitgaande zendingen 
op de vrachtbrief de verklaring vordert dat alle schade gedurende het vervoer voor risico van de 
afzender is. Ook indien Dékro Horeca Totaal de volledige kosten van het transsport draagt blijft 
het risico op de afnemer rusten voor alle schade tijdens het vervoer aan de zaken ontstaan, brand-, water-, diefstalschade of verduistering hieronder inbegrepen. 
 
2. 
Bij bezorging van de zaken heeft de afnemer zich terstond te overtuigen van de staat waarin de 
zaken zich bevinden. 
 
ARTIKEL 8. BETALINGSCONDITIES. 
 
1. 
De gefactureerde bedragen dienen binnen 20 dagen na factuurdatum te worden voldaan, en wel 
door middel van overboeking op de bankrekening van Dékro Horeca Totaal, dan wel door 
voldoening middels Nederlands wettig betaalmiddel in contanten ten kantoren van Dékro Horeca 
Totaal. 
 
2. 
Aan het doen van een betaling voor de vervaldatum van de betrokken factuur, kan nimmer een 
recht van korting worden ontleend, behouden voor zover Dékro Horeca Totaal zulks met 
betrekking tot de betreffende factuur uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard. 
 
3. 
De afnemers die op de 20e dag na factuur datum en derhalve na aanvraag van de betalingstermijn 
nog niet heeft betaald, dan wel de factuur nog niet volledig heeft betaald wordt, zonder enige 
waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, geacht onmiddellijk in gebreke te zijn. De totale 
vordering van Dékro Horeca Totaal op de afnemer is terstond opeisbaar.  
 
4. 
Alle betalingen moeten geschieden zonder enige aftrek van kosten uit welken hoofden dan ook, of 
kortingen waarvoor ten dage van de betalingen geen creditnota of andere akkoordverklaring 
conform de betreffende bepaling in deze voorwaarden van Dékro Horeca Totaal in het bezit van 
de afnemer is. 
 
De afnemer doet tevens uitdrukkelijk afstand van het recht zich op compensatie (verrekening) te 
beroepen alsmede van zijn bevoegdheid beslag onder zichzelf te leggen 
 
5. 
Bij overschrijding van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel komt allereerst direct elk recht 
op korting te vervallen. Dékro Horeca Totaal is voorts gerechtigd om  onmiddellijke na verloop  
van 21 dagen na factuurdatum aan de afnemer in rekening te brengen rente van 1,5% per maand, 
waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand zal worden beschouwd. 
 
6. 
De in gebreke zijnde afnemer is ter zake van kosten, door zijn in gebreke zijn veroorzaakt, indien 
Dékro Horeca Totaal de vordering uit handen geeft aan haar advocaat of een ander juridische 
adviseur, in ieder val een bedrag verschuldigd van 15% van het netto factuurbedrag, met een 
minimum van  
€ 100,00, naast gerechtelijke kosten als proceskosten, kosten vanwege faillissementsaanvragen en 
administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel etc.  
 
Het in de voorgaande zin vermelde percentage is een tussen partijen gefixeerd percentage. Dékro 
Horeca Totaal is uit dien hoofde uitdrukkelijk niet gehouden aan te tonen dat de door haar aan de 
afnemer in rekening gebrachte inningskosten daadwerkelijk dit percentage hebben bedragen. 
Dékro Horeca Totaal is voorts gerechtigd te allen tijde de werkelijke kosten, indien hoger dan het 
gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan de afnemer. 
 
De verplichting van de afnemer tot betaling van de in dit lid vermelde kosten kan niet worden 
ingeroepen, indien in een gerechtelijke procedure Dékro Horeca Totaal ter zake van de op de 
afnemer rustende betalingsverplichting in het ongelijk wordt gesteld.  
 
ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORHOUD. 
 
1. 
Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden over risico en in het bijzonder het 
overgaan daarvan op de afnemer is bepaald, gaan alle geleverde zaken eerst in eigendom op de 
afnemer over, indien de afnemer volledig heeft voldaan jegens Dékro Horeca Totaal aan al zijn 
verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende zaak 
leidde, of uit een ander overeenkomst als met de afnemer gesloten ter zake van de levering van 
zaken of terzake van het verrichten van diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het 
dor de afnemer tekort schieten in de nakoming van dergelijke vergelijkbare overeenkomsten.  
 
2. 
Totdat Dékro Horeca Totaal volledig is betaald op de wijze als in het voorgaande lid bedoeld, is 
de afnemer niet bevoegd over de afgeleverde zaken te beschikken en deze zaken te be- of 
verwerken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijfsvoering en de normale bestemming 
van de zaken. De afnemer is uitdrukkelijk niet bevoegd de zaken aan derden in pand te geven of 
als zekerheid op elke wijze dan ook voor derden te doen dienen.  
 
3. 
Indien de afnemer tegenover Dékro Horeca Totaal aan zijn verplichtingen niet volledig heeft 
voldaan, alsmede indien sprake is van ontbinding van de overeenkomst als nader geregeld in 
artikel 10, zal Dékro Horeca Totaal gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling of 
rechterlijke russenkomst alle zaken waarop conform dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, 
terug te nemen alsook deze zaken, indien zij aan een andere zaak bevestigd zijn, te laten 
demonteren en alsdan terug nemen. Dékro Horeca Totaal zal de afnemer voor de teruggenomen 
zaken crediteren overeenkomstig de dagwaarde en dit bedrag in mindering brengen op de 
openstaande vordering(en).  
Tevens is de afnemer verplicht terstond op eerste aanmaning van Dékro Horeca Totaal op zijn 
kosten de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan Dékro Horeca Totaal terug zenden, 
een en ander onverminderd de overige rechten van Dékro Horeca Totaal op bijvoorbeeld 
schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de Wet. 
 
ARTIKEL 10. NIET-NALEVING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE AFNEMER; 
ONTBINDING. 
 
1. 
Dékro Horeca Totaal heeft tegenover de afnemer, die niet tijdig heeft betaald, die zijn 
faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd of wiens faillissement is aangevraagd 
door een derde, of die overigens in meer dan verwaarloosbare mate tekort is geschoten in de 
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst als met Dékro Horeca 
Totaal gesloten, onverminderd de overige, in verband daarmee geldend te maken rechten 
ingevolge deze voorwaarden of overigens rechtens, in ieder geval het recht om: 
a.  Onmiddellijke betaling bij aanbieding van de zaken aan de afnemer (rembours) en/of 
betaling middels cessie van een vordering van afnemer op zijn debiteur en verrekening 
en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen op een wijze die in het bancaire verkeer 
als genoegzaam wordt beoordeeld (bijvoorbeeld: onherroepelijke bankgarantie) ter zake 
van alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten 
b.  De bezorging (alsook de aanmaak of bewerking der hiertoe bestemde zaken of 
dienstverlening) op te schorten, onverminderd haar recht om gelijktijdig of later 
zekerheidsstelling als onder A. bedoeld te vorderen Nadat de afnemer alsnog aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, staat aan Dékro Horeca Totaal in ieder geval als 
leveringstermijn ter beschikking de tijd die rekening houdend met de als dan in haar 
bedrijf bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking of verder dienstverlening 
of bezorging redelijkerwijs nodig is. 
c.  De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd ontbonden te achten 
door verzending aan de afnemer van een aldus luidende schriftelijke kennisgeving, zonder 
dat rechterlijke tussenkomst vereist is. 
d.   Een, meer of alle lopende overeenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in 
gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd ontbonden te achten door verzending aan 
de afnemer van een aldus luidende schriftelijke kennisgeving, zonder dat rechtelijke 
tussen vereist is.  
 
2. 
Tot uitoefening van de in het voorgaande lid bedoelde rechten onder a, b en c zal Dékro Horeca 
Totaal eerst overgaan nadat Dékro Horeca Totaal de afnemer een termijn va 3 dagen heeft 
gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de afnemer daarmee in gebreke 
blijft, tenzij sprake is van een aanvrage van faillissement respectievelijk surseance van betaling. 
Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien de afnemer niet binnen 8 dagen 
heeft voldaan aan een eis van Dékro Horeca Totaal tot het stellen van een in het bancaire verkeer 
als genoegzaam geachte zekerheidsstelling, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie of 
vooruitbetaling van hetgeen de afnemer uit hoofd van de betrokken overeenkomst(en) 
verschuldigd zal worden. 
 
Behoudens indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kan Dékro Horeca Totaal te 
allen tijde haar keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen. 
 
Indien de overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden, zal de afnemer geen enkele 
schadevergoeding uit welke hoofde dan ook kunnen vorderen 
 
ARTIKEL 11. AFSTAND RECHT VAN ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE. 
 
De afnemer doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst 
krachtens de artikelen 6: 265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen. 
 
ARTIKEL 12. OVERMACHT. 
 
1. 
Omstandigheden buiten de wil of het toedoen van Dékro Horeca Totaal, welke van dien aard zijn 
dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dékro Horeca 
Totaal kan worden verlangd, gelden als overmacht. Degelijke omstandigheden zijn in ieder geval: 
brand, oorlog, staking, machinedefecten, maatregelen van enige overheid, epidemieën, 
mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, belemmering ten aanzien van transsport, gebrek 
aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, 
uitsluiting van of gebrek aan personeel, in gebreke blijven om welke reden dan ook van een of 
meerder leveranciers van Dékro Horeca Totaal.  
 
2. 
Dékro Horeca Totaal zal de afnemer onverwijld op de hoogte brengen,  indien zich bij haar een 
geval van overmacht voordoet. Dékro Horeca Totaal is niet gehouden de verplichting ten aanzien 
waarvan zich een overmachtsituatie voordoet, na te komen zolang de overmachtsituatie effect 
blijft hebben. Dékro Horeca Totaal is bevoegd in een situatie van overmacht de overeenkomst 
geheel of ten dele te ontbinden zonder dat zij vervolgens tot enige schadevergoeding jegens de 
afnemer gehouden is.  
Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, is de afnemer eveneens bevoegd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aan Dékro Horeca Totaal aldus gericht 
verklaring. Ook in dat geval is de afnemer niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen. 
 
ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID. 
 
1. 
Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens hetgeen in het Burgerlijk 
Wetboek bijzonderlijk bepaald is aangaande productenaansprakelijkheid, geldt de voldoening 
door Dékro Horeca Totaal aan haar contractuele verplichtingen, die ter zake van garantie als 
hieronder nader te regelen hieronder begrepen,  steeds als enige en algehele schadevergoeding 
en is elke andere vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de afnemer, niet zijnde 
eindgebruiker/consument, uitgesloten. 
Onder consument wordt in deze bepaling bedoeld de natuurlijke persoon die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf. 
 
2. 
Dékro Horeca Totaal is jegens de afnemer, niet zijnde eindgebruiker/consument, nimmer 
gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen in 
verband met de geleverde zaken aan de afnemer overkomen. Dékro Horeca Totaal is jegens de 
afnemer nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interesten wegens schade aan 
roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde 
als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de 
afnemer of derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoont dat een en ander te wijten is aan opzet 
of grove schuld van Dékro Horeca Totaal, personeelsleden van Dékro Horeca Totaal hier 
uitdrukkelijk niet onder begrepen.  
 
Dékro Horeca Totaal is jegens de afnemer evenmin gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, 
gevolgschade van welke aard dan ook als ook iedere andere (indirecte) vermogensschade. 
 
3. 
Dékro Horeca Totaal is jegens de afnemer nimmer aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt 
tengevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder inbegrepen, naar 
aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt hetzij door producten en/of zaken 
waarin op enigerlei wijze een product als door Dékro Horeca Totaal aan een afnemer geleverd,   
is verwerkt, hetzij een door Dékro Horeca Totaal aan de afnemer geleverde producten zelve.  
Onder de in de voorgaande zin bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken 
gebaseerd op de bijzondere wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid. 
 
4. 
De afnemer  verplicht zich ertoe jegens zijn afnemers of kopers niet bekend te maken dat in de 
door hem tot stand gebrachte producten zaken of producten van Dékro Horeca Totaal zijn 
verwerkt, behoudens voor zover Dékro Horeca Totaal hiervoor per geval uitdrukkelijk schriftelijk 
toestemming heeft verleend. 
 
5. 
De afnemer zal Dékro Horeca Totaal alle schade vergoeden, alle kosten en renten hieronder 
begrepen, die voor Dékro Horeca Totaal zullen ontstaan als direct of indirect gevolg van iedere 
schade-aanspraak van derden, eigen personeelsleden van de afnemer hieronder begrepen, naar 
aanleiding van schade, ontstaan tengevolge van of in verband met een product waarin een 
product of zaak van Dékro Horeca Totaal is verwerkt en/of naar aanleiding van schade als door 
het product van Dékro Horeca Totaal zelve veroorzaakt, hieronder begrepen schadeaanspraken 
gebaseerd op de wettelijke bepalingen ter zake van productaansprakelijkheid.  
 
Onder de door de afnemer te vergoeden kosten, samenhangend met de schadeaanspraken van 
derden, vallen ook de kosten van rechtsbijstand die door partijen worden gefixeerd op minstens 
15% van het geclaimde schadebedrag, onverminderd het recht van Dékro Horeca Totaal de 
werkelijke door haar gemaakte redelijke kosten van rechtsbijstand ter vergoeding bij de afnemer 
in te dienen. 
 
Onverminderd het hierboven bepaalde zal de afnemer Dékro Horeca Totaal in ieder geval 
schadeloos stellen voor alle aanspraken als hierboven bedoeld, indien het betreft producten en/of 
zaken die door Dékro Horeca Totaal als groothandel worden doorgeleverd. Op verzoek zal Dékro 
Horeca Totaal de identiteit van degene van wie zij de producten heeft betrokken, bekend maken 
aan de afnemer. 
 
6. 
Dékro Horeca Totaal is voorts niet aansprakelijk voor kosten die samenhangen met of direct of 
indirect het gevolg zijn van schending van octrooien, licenties en/of andere industriële en 
intellectuele eigendomsrechten van derden, als gevolg van gebruik van of door de afnemer 
verstrekte gegevens, instructies etc. 
De afnemer is gehouden Dékro Horeca Totaal volledig schadeloos te stellen voor alle kosten als 
uit aanspraken van derden, als in de voorgaande zin bedoeld, voortvloeiend. 
 
Dékro Horeca Totaal is evenmin jegens de afnemer en/of derde(n) aansprakelijk voor daden of 
nalatigheden van haar personeel, dan wel andere personen die door of  vanwege Dékro Horeca 
Totaal in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, zoals 
hulppersonen en vertegenwoordigers, tenzij Dékro Horeca Totaal bij het inschakelen van de 
personen opzettelijk ten nadele van de afnemer heeft gehandeld. 
 
7. 
In alle gevallen waarin de afnemer uit hoofde van deze bepaling gehouden is Dékro Horeca 
Totaal schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste afroep gehoor te geven aan een 
oproep van Dékro Horeca Totaal om Dékro Horeca Totaal in een gerechtelijke procedure te 
vrijwaren. 
 
ARTIKEL 14. GARANTIE EN RECLAMES. 
 
1. 
Onder reclames wordt verstaan elke grief van de afnemer met betrekking tot de hoedanigheid 
en/of kwaliteit en/of uiterlijke vorm en/of andere eigenschap van een door Dékro Horeca Totaal 
geleverde zaak. 
2. 
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 5 dagen na ontvangst van 
de zaak respectievelijk zaken waarop de reclame betrekking heeft, schriftelijk zijn ingediend bij 
Dékro Horeca Totaal, terwijl deze reclames tevens een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. 
grieven moeten bevatten.  
 
Reclames op andere wijze gedaan of aan andere personen gericht, zoals vertegenwoordigers van 
Dékro Horeca Totaal, zijn van generlei waarde. 
 
3. 
Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d. 
kunnen nimmer een grond voor reclames opleveren. Hetzelfde geldt voor grieven die onder meer 
voortkomen uit de omstandigheid dat de afnemer er niet in is geslaagd de geleverde zaken onder 
constante temperatuur te bewaren c.q. te vervoeren, en/of onder de opslagtemperatuur als 
opgegeven door Dékro Horeca Totaal dan wel de temperatuur als in de branche gebruikelijk. 
 
4. 
In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft Dékro Horeca Totaal steeds het recht de 
gereclameerde zaken door andere te vervangen (“remplacement”), dan wel - naar keuze van 
Dékro Horeca Totaal - het recht een schadeloosstelling aan de afnemer in geld te geven tot 
maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de afgekeurde zaken met dien verstande dat de 
afnemer hierop uitsluitend aanspraak kan maken, indien hij de zaken ter zake waarvan hij heeft 
gereclameerd, ter beschikking van Dékro Horeca Totaal houdt en op diens eerste verzoek aan 
Dékro Horeca Totaal afgeeft. 
 
5. 
Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de betrokken 
zaken niet opgeschort. Evenmin worden door een reclame andere verplichtingen als op de 
afnemer uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de Wet berustend, 
opgeschort. 
De betalingsverplichting wordt wel opgeschort vanaf het moment waarop de reclame door Dékro 
Horeca Totaal gerechtvaardigd wordt bevonden. De betalingsverplichting blijft alsdan 
opgeschort tot het moment waarop Dékro Horeca Totaal haar keuze bekend maakt aangaande de 
in het voorgaande lid bedoelde mogelijkheden bij gerechtvaardigde reclame. Bij vervanging van 
de gereclameerde zaken door andere zaken zal op het moment van het bekendmaken van de door 
Dékro Horeca Totaal gemaakte keuze voor vervanging de betalingstermijn als bedoeld in artikel 
8 lid 1 aanvangen. 
 
6. 
Op van derden betrokken zaken en onderdelen wordt door Dékro Horeca Totaal geen verdere 
garantie gegeven dan Dékro Horeca Totaal van deze derde als afneemster heeft mogen 
ontvangen. Op verzoek wordt de afnemer door Dékro Horeca Totaal geïnformeerd aangaande de 
omvang van de door derden/leverancier van Dékro Horeca Totaal per zaak respectievelijk zaken 
verstrekte garantie(s). 
 
7. 
Ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van enige overheidsvoorschrift 
van nationale of supranationale aard aangaande de aard of kwaliteit van toegepaste materialen, 
methodieken alsmede de samenstelling van zaken, kan en wordt door Dékro Horeca Totaal geen 
garantie gegeven. 
 
Op verzoek van de afnemer is Dékro Horeca Totaal bereid aan te geven welke wettelijke 
bepalingen door haar ter zake zijn gevolgd en van welke nationaal of supranationaal orgaan deze 
bepalingen afkomstig zijn. 
 
 
8. 
Bij levering van gebruikte zaken en/of materialen in overleg met de afnemer, wordt nimmer een 
garantie afgegeven tenzij tussen de afnemer en Dékro Horeca Totaal uitdrukkelijk schriftelijk 
anders in overeengekomen. 
 
9. 
Indien Dékro Horeca Totaal ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen en/of 
zaken vervangt, worden de vervangen onderdelen en/of zaken terstond eigendom van Dékro 
Horeca Totaal, voor zover zij niet reeds op grond van het Dékro Horeca Totaal toekomende 
eigendomsvoorbehoud haar eigendom waren. 
 
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de met 
Dékro Horeca Totaal gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst, is Dékro 
Horeca Totaal met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie hoe ook 
genaamd, gehouden, de hierboven in het artikel aangegeven garanties hieronder inbegrepen. 
 
ARTIKEL 15. INTELLECTUELE EN INDUSTIELE EIGENDOMSRECHTEN. 
 
De door Dékro Horeca Totaal uitgebrachte offertes, alsmede door haar vervaardigde of 
verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, maquettes, gereedschappen en 
dergelijke blijven te allen tijde eigendom van Dékro Horeca Totaal, ook al zijn daarvoor aan de 
afnemer door Dékro Horeca Totaal kosten in rekening gebracht. 
Alle met de in de voorgaande zin bedoelde zaken en/of geschriften samenhangende industriële en 
intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Dékro Horeca Totaal, tenzij 
Dékro Horeca Totaal zich uitdrukkelijk schriftelijk heeft verplicht deze rechten over te dragen aan 
de afnemer. 
 
De afnemer staat ervoor in dat geen gegevens betreffende door Dékro Horeca Totaal gebezigde 
fabricage- en constructiemethoden aan derden worden verstrekt of door derden worden  gebruikt, 
gekopieerd of beproefd, tenzij Dékro Horeca Totaal hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming 
heeft verleend, dan wel indien het betreft door Dékro Horeca Totaal gebezigde methoden die uit 
publiekelijk toegankelijke informatiebronnen kunnen worden geput. 
 
ARTIKEL 16. VERVALTERMIJN. 
 
De afnemer is gehouden alle vorderingen, onverminderd het geen is bepaald betreffende reclames 
in artikel 13 op straffe van verval binnen 1 jaar bij Dékro Horeca Totaal in te dienen. De termijn 
van een jaar vangt aan op het moment waarop de zaak is bezorgd,  waarop de vordering 
betrekking heeft dan wel waarmee de vordering samenhangt.  
 
ARTIKEL 17. TOEPASSELIJKHEID NEDERLANDS RECHT. 
 
Op alle overeenkomsten en offertes als door de voorwaarden beheert is uitsluitend Nederland 
recht betreffende het rijk in Europa van toepassing. 
 
ARTIKEL 18. BEVOEGDE RECHTER BIJ GESCHILLEN. 
 
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of offerte waarop 
deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van een nadere overeenkomst die 
uitvloeisel is van een dergelijke offerte of overeenkomst, kunnen uitsluitend gebracht worden voor 
de Nederlandse rechter die bevoegd is ter zake van in de Gemeente Oss spelende problemen, 
behoudens indien het gaat om geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren en 
ter zake waarvan de Wet niet toestaat dat een andere Nederlandse rechter wordt aangewezen. 
De in de voorgaande zin bedoelde aanwijzing van de rechter is geschied ten gunste van Dékro 
Horeca Totaal, zodat  deze bevoegd is in voorkomende gevallen hiervan af te wijken.  
 
Vastgesteld door Dekro Horeca Totaal BV te Ravenstein op       september 2008. 

R. van de Wolk  
Directeur  
 

klik hier om de voorwaarden te downloaden